Jesteś tutaj: Regulamnin

Regulamin

§ 1 Rejestracja na szkolenie
Rejestracja na szkolenia odbywa się wyłącznie w formie pisemnej. Osoba rejestrująca się otrzymuje bezzwłocznie potwierdzenie rejestracji. Ze względów dydaktycznych i technicznych ilość uczestników szkoleń jest ograniczona, dlatego zgłoszenia przyjmowane są w kolejności ich wpływu. Rejestracja na szkolenia może być dokonana internetowo, Emailem, faksem lub pocztą. Rejestracja staje się wiążąca najpóźniej w momencie pisemnego potwierdzenia rejestracji przez firmę Knowledge Department Polska Sp. z o.o. Rejestracja pisemna oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków handlowych przez uczestnika. Wszystkie informacje odnośnie danego szkolenia wysyłane są dodatkowo drogą Emailową.

§ 2 Terminy ważności ofert
W wypadku szkoleń wewnętrznych oferta szkolenia obowiązuje do podanego klientowi terminu ważności danej oferty, o ile nie poczyniono innych ustaleń w formie pisemnej. W przpadku szkoleń otwartych oferta szkolenia traci ważność wraz z rozpoczęciem szkolenia.

§ 3 Opłaty
Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie Faktury wystawionej przez Knowledge Department Polska Sp. z o.o.. W przypadku firm stale współpracujących z Knowledge Department Polska Sp. z o.o możliwa jest płatność przelewem po zakończeniu szkolenia w okresie 7 dni od daty wystawienia rachunku. Ceny szkoleń obejmują szkolenie, materiały szkoleniowe, napoje oraz posiłek. Egzamin certyfikujący płatny jest osobno. Za obowiązujące uznaje się dodatkowo przepisy w zakresie obrotu płatniczego.

§ 4 Egzamin
Egzamin jest dobrowolny. Egzaminy przeprowadzane są w ostatnim dniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą. Istnieją także dodatkowe terminy egzaminów otwartych dla osób nie biorących udziału w nasyzch szkoleniach. W wypadku, gdy zarejestrujecie się Państwo na egzamin w języku innym niż Państwa język ojczysty, jednostka certyfikująca może przyznać Państwu dodatkowy czas na pisanie egzaminu. Warunkiem są następujące czynniki: język egzaminu jest inny niż ojczysty język uczestnika oraz uczestnik nie posiadać paszportu kraju, w którym język egzaminu jest językiem urzędowym. Wniosek o przedłużenie czasu pisania egzaminu należy złożyć w jednostce certyfikującej najpóźniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem egzaminu. Złożenie wniosku w terminie późniejszym, np. w dniu egzaminu, nie jest możliwe. Chętnie udzielimy Państwu pozostałych informacji.

§ 5 Odstępstwa
Firma Knowledge Department Polska Sp. z o.o. uprawniona jest do zmiany trenerów, nieznacznych zmian treści szkolenia oraz zmiany terminów i miejsc odbywania szkoleń. Zmiany miejsc i terminów podawane są z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli na skutek powyższego zarejestrowany uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu przysługuje mu prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłat.

§ 6 Rezygnacja z udziału w szkoleniu
Powiadomienia o anulowaniu udziału w szkoleniu (zlecenia) należy dokonać drogą pisemną. Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze szkolenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku rezygnacji w okresie od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, obciążamy uczestnika opłatą w wysokości 50% kwoty rachunku. W przypadku gdy uczestnik nie zgłosi się na szkolenie lub gdy odwoła swoje uczestnictwo na mniej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, ponosi pełne koszty szkolenia. W wypadku późniejszej rezygnacji lub braku uczestnictwa zapłacie podlega pełna kwota zgodnie z fakturą. Dopuszcza się zastępstwa zarejestrowanych uczestników szkoleń, o których należy poinformować każdorazowo i pisemnie firmę Knowledge Department Polska Sp. z o.o.
W wypadku kursów online obowiązują następujące warunki: a) Nie dopuszcza się zastępstw uczestników. b) W wypadku rezygnacji po dokonaniu rejestracji zapłacie podlega 50% opłat za kurs online. c) Nie jest możliwa rezygnacja z kursu po przesłaniu danych dostępowych do platformy edukacyjnej. d) Uczestnik kursu online otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej na czas określony w opisie kursu wraz z wszelkimi przynależnymi materiałami oraz z dodatkowymi usługami wymienionymi w opisie kursu.

§ 7 Odwołanie szkoleń
Firma Knowledge Department Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkoleń z przyczyn organizacyjnych. Potwierdzenie rejestracji nie skutkuje roszczeniem prawnym o przeprowadzenie szkolenia. Firma Knowledge Department Polska Sp. z o.o. może odwołać szkolenie w wypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników lub w wypadku przeszkód leżących poza jej wpływem. W przypadkach szczególnych (np. choroba trenera lub działanie siły wyższej) odwołanie szkolenia może nastąpić w sposób nagły. Firma Knowledge Department Sp. z o.o. zapewni w tego typu przypadkach bezzwłocznie zastępczy termin szkolenia. W wypadku odwołania szkolenia przez firmę Knowledge Department Sp. z o.o. wniesione opłaty za szkolenia podlegają pełnemu zwrotowi. Nie dopuszcza się dodatkowych roszczeń prawnych, a w szczególności o zwrot kosztów przestojów, kosztów dojazdu i noclegu itp.

§ 8 Reklamacje, odpowiedzialność finansowa, odszkodowania
Reklamacje należy zgłaszać pisemnie w terminie 14 dni kalendarzowych po wykonaniu usługi. W wypadku uzasadnionych roszczeń firma Knowledge Department Polska Sp. z o.o. dokona opcjonalnej korekty kwoty faktury o niewykonane świadczenie lub wykona nieodpłatnie poprawkę w odpowiednim terminie. Mimo sporządzania materiałów szkoleniowych z najwyższą starannością nie jest możliwe całkowite wykluczenie błędów. Błędne informacje i ich skutki nie są objęte rękojmią. Firma Knowledge Department Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści oraz pytań i odpowiedzi testów certyfikujących. Firma Knowledge Department Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przedmioty wartościowe, odzież i pozostałe rzeczy.
W wypadku jedynie nieumyślnego naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność ogranicza się do wynikających z umowy i przewidywalnych szkód. Wyklucza się odpowiedzialność w pozostałych wypadkach lekkiego niedbalstwa. O ile prawnie dopuszczalne wyklucza się roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy Knowledge Department Sp z o.o.

§ 9 Prawa autorskie i ochrona danych
Wszelkie prawa, również prawa przedruku i powielania materiałów szkoleniowych lub ich części, są zastrzeżone przez firmę Knowledge Department Sp. z o.o. Zabrania się kategorycznie reprodukcji, powielania, rozpowszechniania i publikacji fragmentów materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody.
Klienci podlegający ustawie o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na przetwarzanie tychże danych, o ile jest ono konieczne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia.
Wszelakie nośniki danych przyniesione przez uczestników szkolenia nie mogą być używane w komputerach będących własnością firmy Knowledge Department Sp. z o.o., chyba że firma Knowledge Department wyrazi na to jednoznaczną zgodę. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z tego typu praktyk ponosi uczestnik szkolenia.
Odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu komputerowego lub przedmiotów wyposażenia wnętrz będących własnością Knowledge Department Sp. z o.o. ponosi ich sprawca.

§ 10 Hotele
Firma Knowledge Department Sp. z o.o. zajmuje się na życzenie uczestników rezerwacją hoteli - z reguły na specjalnych warunkach. Rozliczenie kosztów hotelowych następuje bezpośrednio między uczestnikami a hotelem.

§ 11 Dodatkowe porozumienia
Wszelkie dodatkowe porozumienia umowne wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 12 Miejsce wykonania i właściwość miejscowa sądu
Miejscem wykonania oraz sądem właściwym dla obu stron umowy jest - o ile dopuszczalne prawnie - miejsce siedziby Knowledge Department Sp. z o.o.

§ 13 Klauzula salwatoryjna
W wypadku aktualnej lub przyszłej utraty mocy lub niewykonalności poszczególnych postanowień niniejszej umowy pozostała jej cześć zachowuje swą moc obowiązującą. Strony umowy zobowiązują się do wypełnienia powstałej potencjalnie z tej przyczyny luki poprzez regulację, która będzie możliwie bliska zakładanemu celowi ekonomicznemu tegoż postanowienia oraz całej umowy.

Warszawa, 2012-03-01
Knowledge Department Polska Sp. z o.o / ul. Portowa 1 / 67-200 Głogów

NIP: 693 21 63 531
REGON: 021366242
KRS: 0000366812
Prezes Zarządu: Michał Rossa

Biuro w Warszawie:
Knowledge Department Polska Sp. o.o.
ul. Ogrodowa 31/35
00-893 Warszawa
Tel. +48 22 1228690
Fax. +48 22 1228996

Przegląd aktualności

Najnowsze wiadomości
Najbliższe terminy
Znajdź szkolenie
&npsp;
Proszę wybrać rodzaj szkolenia:
z certyfikatem
bez certyfikatu
kursy e-learning
Masz pytanie odnośnie naszych szkoleń?
 
Knowledge Department accredited by